Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

21.7.06

Gwaith Cartref - (letter to the BBC)

Annwyl Sir/Fadam,
Wnewch chi anfon copi o'r amserlen ar gyfer rhaglenni ysgolion yn ystod y tymor Nadolig os gwelwch yn dda? Pryd bydd y cwrs hanes ar gyfer ysgolion cynradd yn dechrau. Os oes unrhyw broblem cysylltwch â fi ar 02458 3451278
diolch
yn gywir

Tags: , , , ,

20.7.06

Gwaith Cartref

Mae'r llyfryn hwn yn rhoi cyngor i gyflogwyr ar y camau i'w cymryd i atal smygu goddefol yn y gwaith. Mae'n argymell y dylai pob cyflogwr gyfwyno polisi i reoli smygu yn y gweithle yn dilyn ymgynhoriad llawn gyda'u gweithwyr, ac yn rhoi arweiniad ar yr hyn dylai'r polisi ei gyflawni.

This booklet gives advice to employers on the steps to take to prevent passive smoking in the workplace. It is urged that every employer should policies to manage smoking in the workplace following consultation with their workers, and give guidance on what the polices should fulfil.

Tags: , , , , ,

11.7.06

Syniad newydd (teipiwch eiriau Saesneg yn y bocs)

10.7.06

Gwaith Cartref - (ysmygu yn y gweithle)

Dwi'n meddwl dyw e ddim yn iach, dyw e ddim yn edrych cool ac mae'n drewi. Dwi ddim eisiau i bobl eraill ysmygu yn y gweithle a dwi ddim eisiau fy nillad i ddrewi. Hefyd, dydy hi ddim yn deg achos mae ysmygwyr yn cymryd gormod o amser i ffwrdd o'r gwaith.

7.7.06

Gwaith Cartref - Llenwi dogfennau bob dydd gan ddefnyddio cystrawennau ac ymadroddion parod

Presenol: Pennaeth Personel, Pennaeth Cyllid, Swyddog Hyfforddiant, Ysgrifennydd.

I'w drafod: Trefodon nhw cwrs iechyd a diogelwch am staff cegin ar Tachwedd 6 yn y stafell bwrdd am hanner awr wedi naw.

Cytunwyd: Bydd y cwrs dal tri awr a bydd te a goffi ar gael am unarddeg o'r gloch. Bydd ysgrifennydd anfon llythyr at chwech o'r staff cegin i ddweud ble a thryd. Bydd pennaeth personel anfon anfoneb i'r cost o'r cwrs at y Adran Cyllid.

Tags: , , , , , , , , ,

Gwaith Cartref - (write a letter to a colleague during your holiday)

Guten Morgan! ...
Sut wyt ti? Dwi'n iawn diolch a dwi'n mwynhau yr Almaen. Dwi wedi bod yn aros mewn gwesty mawr yn Berlin wythnos yma. Mae Berlin yn hyfryd, mae'r tywydd yn braf, ond, mae'r gwesty yn ddiflas. Dim pwll nofio, dim system awyru yn y stafell, mae swn yn y nos, a ches i ddim brecwast ganddynt. Es i'r stadiwm olympaidd neithiwr i wylio yr Almaen yn erbyn yr Eidal. Roedd y gêm yn Vunderbar. Mi fydda i nôl wythnos nesaf ar ddydd Mercher. Ydy e'n bosib i gael lifft o'r maes awyr os gweli di'n dda?
gweld ti'n fuan
auf wiedersehen!

Tags: , , , , ,

Gwaith Cartref - Llunio nodiadau a negeseuon byr i ateb gofynion bob dydd

Bore da ...
Ga i gymryd wythnos o wyliau o'r 6ed i'r 10fed o fis Gorffennaf. Bydd fy mamyn dod allan o'r ysbyty a dwi eisiau treulio amser gyda hi. Dwi ddim yn mynd i ffwrdd eleni felly bydd pump diwrnod o wylio da fi
Diolch yn fawr

Tags: , , , , ,

3.7.06

Gwaith Cartref - Nodyn at ffrindiau yn gwaith (write a note to a friend to say why you were not in work yesterday)

Bore da...
Sut wyt ti? Oedd dy benwythnos yn dda?
Mae'n flin da fi, roedd rhaid i mi fynd i gyfarfod gyda cwmniau allanol ddoe felly doeddwn i ddim yn y gwaith. Byddai yn y gwaith heddiw un hwyrach.

Fonia fi os oes problem. Dwi ar gael ar fy ffôn symudol

Tags: , , ,